Adım
1 2 3 4 5 6
/6
EN
Bilgileri Onayla
Ör. nicola.tesla@wireless.com
Ör. kant.lokante.com .lokante.com
Parolanız 6 karakterden uzun olmalı

Madde 1. Tanımlar/ Taraflar

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır. Kant Elektrik Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır. https://h.lokante.com adresinde yer alan Lokante yazılımı bundan böyle "Uygulama" olarak anılacaktır. Kullanıcı sözleşmesini onaylayarak Uygulama'ya kaydolan ve bu sözleşmenin tarafı olan Kişi/Kurum bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır. Kullanıcı kayıt işlemi esnasında Uygulama üzerinde Kullanıcı kayıt sayfasında istenen bilgiler bundan böyle "Kayıt Bilgileri" olarak anılacaktır. Uygulama'yı gerçek ya da tüzel kişi olan Kullanıcı tarafından kullanmaya yetkilendirilmiş kişi veya kişiler bundan böyle "Kullanıcı" veya "Kullanıcılar" olarak anılacaktır. Sözleşmeye konu Kullanıcı tarafından kullanılabilecek, tüm hakları Şirket'e ait olan Ürün ve Hizmetler bundan böyle "Ürün ve Hizmetler" olarak anılacaktır. Kullanıcı'nın, Uygulama üzerinde zaman içerisinde biriktirdiği tüm veri, bilgi ve belgeler bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır. Şirket tarafından oluşturulmuş tüm Ürün ve Hizmetler'e ait web sayfaları https://lokante.com ve http://kant.ist olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket'e ait tüm web sayfaları bundan böyle "Site" olarak anılacaktır. Şirket'in Kullanıcı'ya info@kant.ist, noreply@kant.ist, info@lokante.com, noreply@lokante.com adreslerinden gönderdiği tüm elektronik postalar bundan böyle "E-Posta" olarak anılacaktır.
1.2 İşbu Sözleşme, Şirket ile Uygulama'ya Kullanıcı olarak kaydolan kişi/kurum arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcı'nın Uygulama'ya başarıyla kayıt olması durumunda sözleşme elektronik ortamda kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 2. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

2.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, bulut tabanlı olarak web tarayıcısı ile Site üzerinden de erişilebilen Uygulama'dan faydalanılmasına ve siteye yüklenen İçerik'e ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sözleşme kapsamında Site ve diğer tüm Ürün ve Hizmetler'in kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcı'ya sunulan Uygulama'ya ya da Site'ye ait kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Uygulama'ya kayıt olurken Şirket tarafından talep edilen Kayıt Bilgileri'ni tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak ve işbu Sözleşme'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama'ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.
3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı'nın, Uygulama'ya bir işletme adına kayıt olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
3.4 Kullanıcı, Uygulama'yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama'ya ilişkin olarak Site'de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama'yı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.
3.5 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda kendi takdiri doğrultusunda Uygulama'yı kullanması için üçüncü bir kişiyi Kullanıcı olarak yetkilendirebilir. Kullanıcı'nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, yetkilendirdiği Kullanıcı veya Kullancılar'ın Uygulama'yı kullanmasından sorumlu olup Kullanıcı'nın veya Kullanıcılar'ın Uygulama'ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Kullanıcı'nın veya Kullanıcılar'ın Uygulama'ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve onun tarafından yetkilendirilmiş Kullanıcı veya Kullanıcılar arasında Uygulama'ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde yetkilendirilen Kullanıcı'nın veya Kullanıcılar'ın Uygulama veya İçerik'e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.
3.6 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı'nın mülkiyetinde olup İçerik'e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında İçerik'i kullanma ya da görüntüleme hakkını haizdir. İçerik'e yahut İçerik'in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik'in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket'in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik'i Uygulama'dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket'in kayıp veriler de dâhil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
3.7 Kullanıcı, Şirket'in veya Uygulama'nın, üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Kullanıcı, Uygulama'nın veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama'dan faydalanan diğer Kullanıcı'ların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama'nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama'ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Uygulama'ya, Şirket'in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı'nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dâhil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site'nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.8 Kullanıcı, Uygulama'yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilebilecektir.
3.9 Kullanıcı, Uygulama'ya yüklenen İçerikler'in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik'in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik'in kaybından sorumlu değildir.
3.10 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme'ye ek niteliğinde olan "Gizlilik Politikası" kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket'in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı'ya ve Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Uygulama'nın güvenliği, Şirket'in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik'i diğer Kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer Kullanıcı'larına ait İçerikler'i kullanmak istemesi halinde ilgili Kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler'i diğer Kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı'nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket'in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
3.11 Uygulama'ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket'le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı'nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
3.12 Kullanıcı'ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen E-posta'lar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer Kullanıcı bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dâhil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket'in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama'nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama'ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Uygulama üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
3.13 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Uygulama'nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı'nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme'yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
3.14 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Kullanıcı ve Uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
3.15 Kullanıcı'nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket, Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme'yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek Kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket'in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı'dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Uygulama'dan ancak Site'de veya kendisine gönderilen E-Posta ile beyan edilen ücretleri yine Site'de veya kendisine E-Posta ile beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
4.2 Kullanıcı, Uygulama'yı Site'de belirtilecek süre boyunca veya Şirket tarafından E-Posta yoluyla tebliğ edilecek, özel imtiyaz ve süre içerisinde ücret ödemeden kullanabilecektir. Kullanıcı'ya Site'de belirtilen veya Şirket tarafından E-Posta yoluyla tebliğ edilecek söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı'nın üyeliği, türü, hizmet seviyesi, ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama'ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ya da özel olarak E-Posta yoluyla ilan edilecektir. Kullanıcı'nın üyelik süresi boyunca üyelik, ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı'nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme'nin feshi de dâhil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
4.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı'nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.
4.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, ön ödemeli üyelik halinde bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri kapsamaktadır ve Site'de belirtilen ya da Kullanıcı'nın e-posta adresine gönderilen paket fiyatları üzerinden kesilecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.
4.5 Kullanıcı, Uygulama üzerinden yapılacak SMS gönderimini kendi anlaştığı 3. şahıs iletişim firması ile sağlayacaktır. Şirket SMS gönderimine ilişkin hususlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
4.6 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı'nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Uygulama ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket'e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı'ya Uygulama'ya ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'i kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Uygulama'ya ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Uygulama'ya ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetlere ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı'ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket'e Kullanıcı'nın Uygulama'ya ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e erişimi, Uygulama'yı ya da Şirkete ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'i kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik'in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik'e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Uygulama'yı ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'i kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Uygulama ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Uygulama'dan ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Uygulama'ya ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket'in açık izni olmaksızın Uygulama'ya ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'e veya Uygulama'dan ya da Şirket'e ait diğer tüm Ürün ve Hizmetler'den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket'in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Kullanıcı üyeliği kapsamında sunulan, yazılım ve sair içerikler "OLDUĞU GİBİ" sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket'in, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket'in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı İçerik'lerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama'in ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama'nın ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama'ya ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama'ya ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
6.2 Kullanıcı, Uygulama ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler üzerinden Şirket'in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
6.3 Kullanıcı, Uygulama ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler üzerinden sunulan uygulama ve uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
6.4 Kullanıcı, yüklediği İçerik veya İçerik'ler ile Uygulama'nın ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Site ve Uygulama'nın ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) Şirket'i beri kıldığını kabul eder.
6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site'nin veya Uygulama'nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

Madde 7. Sözleşmenin Süresi

7.1 İşbu sözleşmenin süresi Kullanıcı üyeliğinin Şirket tarafından kabul edilmesi ile başlayacak ve herhangi bir tarafça fesh edildiğinde sona erecektir.

Madde 8. Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
8.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme'yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
8.3 Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı'nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme'yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
8.4 Sözleşme'nin feshi Taraflar'ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme'nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Uygulama'yı ve kullanıyorsa Şirket'e ait diğer Ürün ve Hizmetler'i de kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı'ya para iadesi yapılmaz.
8.5 Kullanıcı'nın 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme'yi feshedebilecektir.
8.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme'nin feshedildiği hallerde Şirket Uygulama'da bulunan İçerik'e 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlamaya gayret göstermek ile beraber bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmaz.
8.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik'i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde Kullanıcı İçerik'i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepleri değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

Madde 9. Bağımsız Değerlendirme

9.1 KULLANICI OLMAK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ VE YETKİLİLERİ BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNU VE TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINA MUTABIK KALDIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIR. KULLANICI OLMANIN VE KATILIMIN FAYDALARINI BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİNİ VE BU SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLENLER HARİÇ OLMAK ÜZERE HİÇBİR BEYANA, GARANTİYE, YA DA AÇIKLAMAYA BEL BAĞLAYARAK HAREKET ETMEDİĞİNİ KABUL ETMİŞ OLMAKTADIR.

Madde 10. Muhtelif Hükümler

10.1 İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
10.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
10.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdiği Kayıt Bilgileri'nde bulunan elektronik posta vasıtasıyla veya Uygulama ya da Site'de yer alan genel bilgilendirme ve duyurular aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Uygulama ve Site'yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
10.4 Şirket'in bu sözleşme kapsamında ki bir hakkı kullanmaması ya da buradaki herhangi bir hükmü uygulamaması, söz konusu hak ya da hükmün feragatini teşkil etmeyecektir. İşbu sözleşme Kullanıcı ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil etmekte olup, Uygulama'yı ya da Şirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanımını ve Kullanıcı ve Şirket arasında ki ilişkileri düzenler ve Şirket ile Kullanıcı arasında ki önceki tüm sözleşmelerin(Bu sözleşmenin önceki sürümleri de dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) yerine geçer.
10.5 İşbu sözleşme kapsamındaki hiçbir tahkim süreci, gerek toplu tahkim işlemleriyle gerekse başka bir şekilde bu sözleşmeye tabi başka bir tarafa ilişkin tahkim süreçleriyle birleştirilmeyecektir.
10.6 İşbu sözleşme hukukun seçimini düzenleyen kurallara atıfta bulunmaksızın Türk hukukuna tabi olacaktır. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Kapat
Lokante Kurulumuna başlayarak
kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş oluyorsunuz